AKADEMIA PIŁKARSKA - Regulamin


REGULAMIN
AKADEMII PIŁKARSKIEJ FUNDACJI
MŁODYCH TALENTÓW „MORGAN”

ZASADY OGÓLNE

1. Zajęcia w Akademii Piłkarskiej odbywają się w trybie grupowym.

2. Czas jednej sesji treningowej wynosi, w zależności od wieku zawodników, od 1 godziny do
1 godzina i 30 minut lub według uznania Akademii.

3. Ilość sesji treningowych w ciągu jednego tygodnia wynosi 2 sesje treningowe, chyba że Akademia zadecyduje inaczej. W sytuacjach niezależnych od Akademii (święta, dni wolne od pracy szkoły, itp.) ilość treningów może ulec zmianie.

4. Zawodnikiem i/lub Zawodniczką Akademii może zostać dziecko w wieku od 4 do 12 lat.

5. Zawodników zobowiązuje się do przychodzenia na zajęcia minimum 10 minut przed planowym rozpoczęciem zajęć.

6. Zajęcia treningowe, turnieje sportowe, mecze towarzyskie, mają charakter zajęć
pozalekcyjnych i odpowiedzialność za doprowadzenie i odebranie dzieci z w/w zajęć
ponoszą rodzice lub prawni opiekunowie.

7. Każdy zawodnik zostaje dopuszczony do udziału w zajęciach piłkarskich na podstawie
Formularza zgłoszeniowego podpisanego przez rodzica (opiekuna prawnego) i dokonaniu
opłaty za zajęcia, zgodnie z obowiązującym cennikiem.

8. Zawodnik, który deklaruje uczestnictwo w zajęciach zobowiązany jest do przestrzegania
niniejszego regulaminu.

9. Każdy zawodnik, który zostanie powołany na mecz bądź turniej jako reprezentant
Akademii Piłkarskiej zobowiązuje się być obecnym na w/w zawodach.

10. Nieobecność zawodnika bez poinformowania i akceptacji trenera traktowana będzie
jako lekceważące podejście do obowiązków zawodnika, za które mogą zostać wyciągnięte
konsekwencje.

11. Każdy zawodnik powinien dbać o koleżeńską atmosferę w zespole. Wszelkie problemy
należy zgłaszać trenerowi.

12. Zawodnik zobowiązuje się do dbania o dobre imię i wizerunek Akademii.

PRAWA I OBOWIĄZKI ZAWODNIKA AKADEMII PIŁKARSKIEJ

1. W zajęciach treningowych mogą brać udział tylko zawodnicy posiadający aktualne
badania lekarskie lub podpisane oświadczenie przez rodziców/opiekunów prawnych o
braku przeciwwskazań do udziału w zajęciach sportowych oraz zgodę na uczestnictwo w
zajęciach rodziców/opiekunów prawnych, którą wydają podpisując formularz
rejestracyjny oraz umowę zapisując zawodnika do Akademii.

2. Zawodnik Gminnej Akademii Piłkarskiej Frysztak zobowiązuje się:

a) godnie reprezentować barwy Akademii zarówno w trakcie treningu, jak i
w życiu codziennym

b) szanować innych zawodników, zarówno we własnej drużynie jak i przeciwnika, oraz
przestrzegać zasad Fair Play i dobrego wychowania

c) szanować i słuchać poleceń trenerów i innych pracowników Akademii

d) trenować w jednolitym stroju treningowym, który został określony na początku
każdego sezonu treningowego, na trening przynosić odpowiednie obuwie piłkarskie

e) przed, w trakcie, jak i po treningu na prośbę trenera pomagać podczas rozstawiania i
składania sprzętu sportowego

f) wykonywać polecenia trenera prowadzącego zajęcia lub asystenta

g) być sumiennym i zdyscyplinowanym

h) w trakcie treningu skupiać się na wykonywanych ćwiczeniach

i) wszelkie dolegliwości zdrowotne bezzwłocznie zgłaszać trenerowi

j) w czasie wolnym doskonalić elementy piłkarskie poznane na treningu

k) szanować sprzęt i wyposażenie sportowe, które jest własnością Akademii, po zakończeniu treningu lub meczu otrzymany sprzęt należy zwrócić trenerowi - z wyjątkiem sprzętu, za który rodzic/opiekun poniósł całkowity koszt zakupu

3. Podstawą do gry zawodnika w meczach oraz turniejach jest
regularna oraz punktualna obecność, a także zaangażowanie na treningach.

4. Zawodnik, który z nieusprawiedliwionych przyczyn w ciągu tygodnia opuścił 2 treningi,
może nie być brany pod uwagę przy ustalaniu kadry meczowej na najbliższy mecz.

5. Podczas wyjazdów na turnieje/mecze zabrania się odłączania od grupy bez zgody trenera/opiekuna. Na turnieje nie należy zabierać ze sobą niezdrowego jedzenia (np chipsy). Posiłek zapewnia organizator turnieju.
6. Będąc na boisku lub na sali gimnastycznej, nie wolno ze względów bezpieczeństwa, wieszać się na bramkach, drabinkach itp.

PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW / 
OPIEKUNÓW PRAWNYCH ZAWODNIKA AKADEMII

1. Każdy rodzic/opiekun zobligowany jest do zapoznania się
z regulaminem Akademii.

2. W trakcie zajęć treningowych i zawodów rodzice/opiekunowie zobowiązują się nie
kontaktować się z dziećmi, ponieważ wpływa to na ich dekoncentrację.

3. Rodzice i opiekunowie prawni nie mogą przebywać na terenie boiska treningowego,
przeszkadzać trenerowi w prowadzeniu zajęć, wygłaszać uwag i opinii w trakcie zajęć oraz
w obecności zawodników. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do nie podważania
autorytetu trenera, zarówno w obecności swoich dzieci, jak i innych rodziców. Ze wszystkimi
problemami i wątpliwościami powinni zgłaszać się do Menedżera Akademii.

4. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do terminowego opłacania składek do l5-go dnia
każdego miesiąca. Akademia nie zwraca pieniędzy za kilkudniowe nieobecności zawodnika
na zajęciach.

5. W uzasadnionych indywidualnych przypadkach na podstawie wniosku rodzica/opiekuna
istnieje możliwość przesunięcia terminu wniesienia opłaty miesięcznej, po wcześniejszym
uzgodnieniu z Menedżerem Akademii.

6. Rodzic/opiekun wyraża zgodę na umieszczanie danych osobowych uczestnika w bazie danych, oraz przetwarzanie danych.

7. Rodzic/opiekun wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku zawodnika w celach promocyjnych.

SKŁADKI AKADEMII

1. Wniesienie składki za uczestnictwo w zajęciach następuje na konto lub gotówką u
Menedżera Akademii lub osoby wskazanej przez Akademię. Składki miesięczne
opłacane są do 15. dnia miesiąca. W tytule przelewu należy wpisać: "Imię,
Nazwisko, datę urodzenia oraz miesiąc za który dokonywana jest wpłata".

2. Składka administracyjna wynosi 40 zł. W przypadku rodzeństwa opłata wynosi 35 zł od dziecka.

3. Składki opłacać mogą tylko rodzice bądź prawni opiekunowie dziecka.

4. Zaleganie we wpłatach składek skutkuje kolejno:

a) wystawieniem wezwania do zapłaty
b) brakiem możliwości udziału w treningach / zawodach
c) wnioskiem o skreślenie z listy członków Akademii

5. W przypadku opuszczenia połowy zajęć lub więcej w danym miesiącu, opłata wynosi 30 zł.

WYRÓŻNIENIA / KARY DYSCYPLINARNE

1. Wyróżnieniami zawodników Akademii są:

a) pochwała
b) dyplom uznania
c) nagroda rzeczowa

2. Organem właściwym do przyznania nagrody jest stosowny organ wybrany przez Akademię.

3. Karami dyscyplinarnymi orzekanymi wobec zawodnika Akademii są:

a) upomnienie
b) nagana
c) dyskwalifikacja czasowa - od 1 do 6 miesięcy
d) skreślenie z listy zawodników Akademii

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Akademia zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie z uprzedzeniem
rodziców/opiekunów zawodników.

2. Nieprzestrzeganie lub rażące naruszanie któregokolwiek z punktów regulaminu może
być podstawą do wydalenia z Akademii

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.