AKADEMIA PIŁKARSKA - Zgłoszenia


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO
AKADEMII PIŁKARSKIEJ FUNDACJI 
MŁODYCH TALENTÓW MORGAN


Imię i Nazwisko Dziecka ………………………………………………………………………

Data Urodzenia ……………………………… PESEL Dziecka………………………...........

Telefony Kontaktowe ………………………………………………………………………….

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że Nasze dziecko jest ubezpieczone od następstw nieszczęśliwych wypadków i nie wymaga dodatkowego ubezpieczenia obejmującego uczestnictwo w dodatkowych zajęciach sportowo-rekreacyjnych oraz przedsięwzięciach organizowanych przez Akademię Piłkarską Fundacji Młodych Talentów Morgan.

Oświadczamy, że Nasze dziecko nie ma przeciwskazań zdrowotnych do uczestnictwa z zajęciach sportowych i meczach piłkarskich organizowanych przez  Akademię Piłkarską Fundacji Młodych Talentów Morgan. Zobowiązuje się dostarczyć niezwłocznie zaświadczenie lekarskie od lekarza rodzinnego o brak przeciwskazań do podejmowania wysiłku fizycznego. Nie dostarczenie zaświadczenia powoduje, że za stan Naszego dziecka bierzemy pełną odpowiedzialność podczas zajęć.

ZGODA RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z regulaminem obowiązującym w Akademii Piłkarskiej Fundacji Młodych Talentów Morgan  zobowiązujemy się w imieniu dziecka i własnym do jego przestrzegania oraz do systematycznego opłacania miesięcznych składek (do 15-go dnia każdego miesiąca) na rzecz Akademii Piłkarskiej Fundacji Młodych Talentów Morgan.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Młodych Talentów Morgan zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z póżn. zm.) w celach marketingowych obejmujące przesłanie informacji drogą mailową. Niniejsza zgoda obejmuje przetwarzanie danych osobowych w przyszłości o ile nie zmieni się cel przetwarzania. Oświadczam, zostałem (am) poinformowany (na) o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania jak również wniesienia w każdym momencie sprzeciwu ich przetwarzania.

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

Data, Podpis rodziców / opiekunów prawnych             


Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy wysłać na e-mail: 

morganbiuro@gmail.com